In de afgelopen 12 jaar dat ik actief was als raadslid, commissievoorzitter en lid van het presidium voor de VVD Haarlem heb ik het belang van het beleid van de Provincie zien toenemen. 


Juist vanwege de grote uitdagingen die op ons af komen op het gebied van de WONINGBOUW, de ENERGIETRANSITIE, BEREIKBAARHEID, LAGE LASTEN voor onze inwoners en de ECONOMIE is op dat niveau het liberale VVD geluid vertegenwoordigen belangrijk.


Ik zit vol energie om "de Boer op te gaan" voor u én voor onze mooie Provincie. Ik wil aan de slag met extra oog voor de regio Zuid_Kennemerland.  En met mijn politieke ervaring en uw stem én steun gaat dat lukken. 

LinkedIn


Ik kom uiteraard graag met je in contact.

Juist als je dezelfde interesses deelt, kennis wilt delen op je vakgebied of wilt discussiëren over relevante zaken hoor ik graag van je en kunnen we elkaars netwerk versterken.

Op plek 6 van de lijst voor de Provinciale Verkiezingen !


Tijdens de ALV van de VVD regio Noord-Holland is de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen vastgesteld. En het is een ongelooflijke eer om op een glansrijke 6e plek te staan!


In Uitgeest waren veel enthousiaste leden uit Haarlem en Zandvoort  aanwezig die mij kwamen steunen. Ik heb me in de afgelopen 12 jaar als raadslid vol voor Haarlem ingezet.

De steun van de aanwezige leden en een mooie 6e plek op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen is dan ook een bekroning op al die jaren hard werken als raadslid in Haarlem. De komende tijd zal ik me samen met mijn team inzetten voor een goede uitslag op 15 maart 2023. Om dit te realiseren is ook de steun van u weer hard nodig! 


Ik ben het bestuur, de fracties en leden van het Netwerk Haarlem Zandvoort dankbaar voor alle support en ik kan niet wachten om me in te zetten in de provincie. We gaan er een suc6volle campagne van maken!

Mooie ontwikkeling voor de verduurzaming van de havens van IJmuiden.


Recent is de eerste waterstof bunkervergunning verleend in de haven van IJmuiden. Het varen op waterstof draagt bij aan de ambitie van de provincie Noord-Holland om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En hopelijk draagt deze pilot bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse waterstof economie en de vergroening van het Noordzeekanaalgebied. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar de resultaten en ontwikkelingen op dit gebied.


Investeren.
Al eerder werd er in de Routeplanner Energietransitie 2020 – 2050 van de Provincie Noord-Holland wordt ingegaan op het gebruik van waterstof als optie qua verduurzaming in het brandstofgebruik. Uiteraard is het dan wel nodig om te investeren in de benodigde tank- en laadinfrastructuur. Gedacht kan worden aan centrale brandstofvoorzieningen op bestaande stations, waarbij de waterstof via tankwagens of via leidingen wordt aangevoerd. Voor de Provincie kan hier een rol liggen, als concessieverlener van tankstations. Dat deze nieuwe brandstofinfrastructuur veilig moet zijn, spreekt voor zich en dat waterstof niet de enige oplossing is ook. Het gebruik van waterstof is onderdeel van een mix aan maatregelen en innovaties die uiteindelijk goed zijn voor de toekomst, qua leefbaarheid maar ook kansen biedt aan ondernemers om zich op dit vlak verder te ontwikkelen en te groeien.

My Gender, My Pride.


Recent was ik in Los Angeles en zag ik deze regenbooggekleurde Bay Watch toren op het strand staan. Een mooi en duidelijk signaal van de stad Los Angeles. "Loud and Proud" zoals ze dat daar zo mooi zeggen. In Haarlem hebben we een regenboog zebrapad. Ook een mooi signaal aan onze bewoners en bezoekers. Haarlem is een stad waar je kan zijn, wil je wil zijn.


Voorlichting
Maar we zijn er natuurlijk niet met het simpelweg in regenboog kleuren schilderen van objecten. Er is meer nodig om discriminatie en intolerantieaan te pakken. Ik heb jarenlang voorlichting gegeven over LHBTI- onderwerpen namens het COC op middelbare scholen. Want goede voorlichting (en opvoeding) zijn écht nog steeds noodzakelijk. Ook in mijn politieke loopbaan ben ik altijd open en duidelijk geweest over mijn homoseksualiteit. Dat vind ik belangrijk.


Trots
Daarom is deze Pride week in Amsterdam ook zo van belang. Om die boodschap weer af te geven. Dat je in Nederland trots mag zijn op wie je bent. Zelf mag uitmaken op wie je valt en gewoon hand in hand kan lopen met wie je wil.

De waarde van water.


Nederland is een waterrijk land en biedt daarmee veel mogelijkheden. Dat geldt uiteraard ook voor de provincie Noord Holland en al die steden met mooie watersystemen, grachten en meren. Er zijn diverse steden in Nederland die door ingrepen aan het watersysteem levendiger zijn geworden en een hogere verdiencapaciteit hebben gekregen.


Positieve effecten.

Je kan bijvoorbeeld denken aan Gemeente 's-Hertogenbosch met de Binnendieze, met recht één van de grootste publiekstrekkers van ’s-Hertogenbosch. De Binnendieze is de verzamelnaam voor het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen binnen de muren van ’s-Hertogenbosch of Gemeente Utrecht met het rondje Singel, of #Breda met de heropening van de haven onder de naam De nieuwe Mark. Allemaal mooie projecten met water waarmee de steden hun waarde en verdiencapaciteit hebben vergroot. Niet alleen de steden zijn aantrekkelijker geworden. Ook qua toerisme, waterrecreatie, natuur en invloed op de lokale ondernemers / economie zijn er veel positieve effecten.


Samenwerken.

Goed om samen met gemeenten en andere belangenorganisaties te kijken waar er ook mogelijkheden zijn binnen onze mooie provincie Noord Holland. Heb jij een idee of zelf een mooi voorbeeld? Ik hoor het graag van je.

Forse groei toerisme en recreatie in 2030.


De prognoses voor toerisme en recreatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten, na een dip door corona, opnieuw groei zien in 2030. Dit blijkt uit het onderzoek naar toeristische en recreatieve omvang en draagkracht in de MRA


Kansen voor de Regio en de Provincie Noord Holland.

Het is belangrijk dat de overheden op het gebied van toerisme samenwerken om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren.

In de nieuwe uitvoeringsstrategie zal, naast toerisme, aandacht worden besteed aan recreatie. Uiteraard moeten we ook samenwerken met ondernemers uit de sector om samen

de toegevoegde waarde van toerisme en recreatie te benutten en de leefkwaliteit van inwoners te bewaken.


NBTC

Ook de landelijke visie Perspectief 2030 van het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen sluit hier mooi op aan. Het gaat over de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland en de veranderende rol van toerisme. Want een duurzame ontwikkeling vraagt om een nieuwe aanpak, met het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners voorop. Zodat toerisme straks bijdraagt aan het welzijn en de welvaart in heel Nederland.

Samen invloed uitoefenen binnen de MRA.


De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Op MRA-schaal werken de betrokken wethouders namens hun deelregio binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda.


VVD Regio

Om invloed uit te oefenen op deze onderwerpen werken we binnen de VVD regio samen. Namens de VVD Haarlem sluit ik aan bij deze overleggen en delen we opvattingen en bespreken we mogelijkheden. We hebben onder andere gesproken over het versterken van de democratische legitimiteit rondom besluiten van de MRA, de bereikbaarheid, het versterken van de economie, landschap en toerisme.


Bereikbaarheid

Over de bereikbaarheid heeft de VVD Haarlem o.a. een motie ingediend dat we willen dat In alle toekomstige ontwikkelingen binnen het mobiliteitssysteem in de MRA een volwaardige plaats voor de auto is en de keuze voor het type modaliteit, auto, fiets, bus enz. bij de MRA inwoner te laten.
Want wat ons betreft is er naast investeringen in een sterke (duurzame) OV structuur ook noodzaak voor een goede (duurzame) auto infrastructuur. Zo houden we de regio aantrekkelijk en bereikbaar.

Duurzaamheid


Voor iedereen is het wonen in een duurzame, groene en schone omgeving beland en het is goed dat we samenwerken met inwoners en ondernemers om onze stad duurzamer te maken.


Veranderingen

Duurzaamheid vraagt om flinke veranderingen en investeringen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Dat we stappen moeten nemen is duidelijk, maar uiteraard op een betaalbare manier. Tegelijkertijd biedt duurzaamheid kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Verduurzaming moet wel behapbaar en betaalbaar zijn voor elke Haarlemmer, daarom pakken we dit aan met bewezen methodes en niet met risicovolle experimente


Ondernemers is de Waarderpolder

Juist door slim samen te werken met ondernemers kunnen we stappen zetten. In samenwerking met Parkmanagement Waarderpolder, het bedrijventerrein in Haarlem is voor vier grote bedrijfsdaken subsidie aangevraagd en beschikt om zonnepanelen te plaatsen. 

Waterrecreatie


Haarlem is als stad rijk aan voorzieningen voor de watersport. Diverse jachthavens, een groot aantal solitaire ligplaatsen in de stad en diverse servicebedrijven maken Haarlem een redelijk compleet watersportproduct. Al jarenlang heb ik mij als raadslid o.a. in samenwerking met de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem ingezet voor het verbeteren van de watersport in Haarlem. Zoals het realiseren van een onderkomen voor de Haarlemse Reddingsbrigade.


Econmische impact en spin-off

De economische impact op dit moment is behoorlijk en komt uit de ligplaatsen in de jachthavens, de charterschepen en de overnachtingen van passanten. Het overgrote deel van de bestedingen komt dus terecht bij de plaatselijke middenstand en dat is goed voor onze ondernemers, musea en winkels in de stad. Maar goede voorzieningen zorgen ook voor een aantrekkelijk verblijfsgebied aan het water en daar profiteert ook de plaatselijke bevolking van.


Samenwerking met Provincie.

Ook de Provincie ziet tal van mogelijkheden om onze aantrekkelijkheid qua waterrecreatie te versterken. Dat blijkt o.a.uit de Visie Waterrecreatie Noord-Holland 2030. Samen kunnen we werken aan een vitale waterrecreatie.

Bedrijventerrein Waarderpolder.


In de Waarderpolder is een groot deel van de Haarlemse werkgelegenheid gehuisvest. Vooral de industrie is hier sterk vertegenwoordigd. Samen werken de Industriekring Haarlem (IKH) en de gemeente Haarlem aan veiligheid, kwaliteit en bereikbaarheid van het gebied. En vooral dat laatste heeft aandacht nodig.


Bereikbaarheid

Al jaren zet ik me in om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Waarbij een goede aansluiting op het landelijke wegennet ook van belang is. En soms is praten over bereikbaarheid niet voldoende en moet je ook iets doen om een statement te maken. Zoals indertijd tijdens het tijdelijk versmallen van de Amsterdamse vaart, een belangrijke toegangsweg. Dit deed de toenmalige GroenLinks wethouder door boomkratten op het weggedeelte te plaatsen. Samen met de Kamer van Koophandel en ondernemers van de Waarderpolder hebben we als ludieke actie een boomkrat weer verwijderd. Zo maakten we samen duidelijk te staan voor een goede bereikbaarheid voor de Waarderpolder. Bovendien heb ik ook gerealiseerd dat de De Waarderbrug open is gegaan. Ook dit was een enorme verbetering van de bereikbaarheid vvoor het bedrijventerrein.


Samenwerking

Om meer te kunnen realiseren zullen we meer samenwerking in de regio en met het Rijk moeten zoeken. Zo kunnen we de mobiliteit in en rond Haarlem te verbeteren en oplossingen die regionaal verkeer om de stad leiden en de doorstroming in de binnenstad vergroten realiseren.

Beheer en onderhoud.


Een goed onderhouden stad is van essentieel belang want dat resulteert in een schone, groene, leefbare en  aantrekkelijke stad voor onze inwoners en bedrijven voor nu en de toekomst. Ook in economische zin is dit van belang. Het maakt Haarlem aantrekkelijk als vestigingsstad voor bedrijven en een goed onderhouden binnenstad is van belang voor het kernwinkelgebied en voor toeristen en bezoekers van culturele instellingen.

Beheer en onderhoud is een kerntaak van de gemeente. Dat moet goed geregeld zijn.


Achterstallig onderhoud.

In een uitzending van Nieuwsuur kon ik duidelijk maken waarom het uitstellen van onderhoud aan onze wegen, straten, parken en pleinen uiteindelijk leidt tot achterstallig onderhoud en hogere kosten om het normniveau weer te bereiken. Dat is een slechte ontwikkeling.


Onderhoudsbudgetten omhoog

Wij hebben ons dan ook ingezet om de onderhoudsbudgetten op normniveau te brengen en hebben een Reserve Beheer en Onderhoud ingesteld waar gespaard gaat worden voor de hogere onderhoudslasten in de toekomst.